Sääntömääräinen syyskokous 5.11.2016, pöytäkirja

Sääntömääräinen syyskokous 5.11.2016, pöytäkirja

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.

 

  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS                                     PÖYTÄKIRJA  

Aika: 5.11.2016 klo 15:00

Paikka: Haagan VPK:n talo, Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen samalla muistuttaen sääntömääräisen syyskokouksen merkityksestä: yhdistyksen 70-vuotisjuhla on 5.11. illalla, syyskokouksessa käsitellään JTO:ta ja PEVISA-ohjelmaa.

 

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen avasi kokouksen klo 15:30.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppainen.

 

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Kokous valitsee kokoukselle sihteerin.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Lindholm.

 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistuja- lista liitteenä. LIITE 1.

 

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (3) valinta Esitys: Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (3).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann-Mari Särömaa ja Pirjo Hjelm. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Hjelm, Ann-Mari Särömaa ja Hannele Vihervaara.

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2017-2018 sekä erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten (2) ja varajäsenen tilalle tulevien valinta

Esitys: Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuosiksi 2017-2018 sekä kaksi varsi- naista ja yhden varajäsenen. Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Riitta Levänen ja Hannele Vihervaara sekä varajäsen Jonna Rosenblad.

Puheenjohtajaksi esitettiin nykyistä puheenjohtajaa Jukka Kemppaista, esitystä kannatettiin. Varsinaisiksi jäseniksi (2) ehdotettiin Jonna Rosenbladia, Sari Hämä- läistä ja Hannele Vihervaaraa. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli: Jonna Rosenblad 20 ääntä, Hannele Vihervaara 15 ääntä ja Sari Hämäläinen 11 ääntä. Varajäseneksi (1) ehdotettiin Sari Hämäläistä, ehdotusta kannatettiin.

Päätös: Syyskokous valitsi puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 Jukka Kemppaisen, varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle (2017-2019) Jonna Rosenbladin ja Hannele Vihervaaran. Varajäseneksi kolmivuotiskaudelle (2017-2019) valittiin Sari Hämäläinen.

 

8. Toiminnan- ja varatoiminnantarkastajien valinta

Esitys: Syyskokous valitsee kaksi toiminnan- ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Päätös: Syyskokous valitsi toiminnantarkastajiksi (2) Harry Antsonin ja Ritva Pesosen sekä varatoiminnantarkastajiksi (2) Tiina Ilolan ja Ann-Mari Särömaan.

 

9. Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2017

Esitys: Hallitus esitti syyskokoukselle korotettuja jäsenmaksuja seuraavasti; vuosijäsen 28€, perhejäsen 5€ ja ainaisjäsen 280€.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

10. Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) jatkaminen

Esitys: Hallitus esittää, että syyskokous päättää esittää Suomen Kennelliitolle, että rotumme nykyistä JTO:ta ja PEVISAA jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2017 loppuun. Korjattu ja täydennetty JTO ja PEVISA-esitys tuodaan kevätkoko- uksen 2017 päätettäväksi.

Päätös: Syyskokous keskusteli asiasta ja toi parannusesityksiä jalostustoimi- kunnan ja hallituksen tietoon ja päätti asiasta esityksen mukaisesti esittää Suomen Kennelliitolle, että nykyistä JTO:ta ja PEVISAA jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2017 loppuun ja korjattu sekä täydennetty JTO ja PEVISA-esitys tuodaan yhdistyksen kevätkokoukselle päätettäväksi.

 

11. Asiat, jotka on jätetty yhdistyksen hallitukselle viikkoa ennen kokouspäivää (12§, kohta 7) huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain määräykset

Esitys: Syyskokoukselle ei tullut määräpäivään mennessä mainittuja asioita.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

12. Muut mahdolliset asiat, ilmoitusasiat, tiedustelut, aloitteet, joista ei tässä kokouksessa voi tehdä päätöstä.

1) Puheenjohtaja kertoi Taina Lundelinin jättämästä perinnöstä yhdistykselle ilmoittaen myös, että hallituksessa on käsitelty hänen nimeään kantavaa vuosi- palkintoa.

2) Susanna Söderholm ja Laura Mäenpää toivat esiin sen, että silmäsairauksista puhuttaessa myös selvemmin olisi tuotava kaihi-sairaus esiin.

3) Laura Mäenpää ja Susanna Söderholm ottivat esille pentuelistat, heidän mielestään indeksiluvut olisi saatava pois niiltä. Pentuelistojen luettavuutta arvosteltiin myös.

4) Todettiin, että vuoden 2018 erikoisnäyttely on anottu.

5) Facebook-päivittäjä Katja Vottonen kertoi mahdollisista muutoksista face- bookiin.

6) Tuotiin esiin, että olisi hyvä saada muistokirjoitus Taina Lundelinista Karva- kuono-lehteen.

7) Laura Mäenpää antoi Leena Lindholmille ja Riitta Leväselle ”airismitalit”.

 

13. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

 

           Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Jukka Kemppainen

kokouksen puheenjohtaja

Leena Lindholm

kokouksen sihteeri

Ann-Mari Särömaa

Pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Hjelm

Pöytäkirjan tarkastaja

 

Syyskokoukseen osallistui 26 yhdistyksen jäsentä.

Tarkastettu pöytäkirja.