Yhdistyksen vuosikokous 28.2.2016 pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous 28.2.2016 pöytäkirja

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.                                               PÖYTÄKIRJA

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 

Aika: 28.2.2016 klo 15:00

Paikka: Haagan VPK:n talo, Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki

 

1.      Kokouksen avaaminen

         Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

         Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

         Esitys: Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytä- kirjantarkastajaa, jotka              toimivat myös ääntenlaskijoina.

         Päätös: Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jukka Kemppainen, sihteeriksi Leena Lindholm ja                              pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Tiina Ilola ja Kaisa Railo.

3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

         Esitys: Yhdistyksen säännöissä (12§) mainitaan, että kevätkokous on yhdistyksen vuosi- kokous ja se                    pidetään helmikuussa 15. päivän jälkeen. Kokouskutsu lähetetään postitse vähintään kaksi viikkoa ennen                kokousta(10§). Kokouskutsu on julkaistu jäsenkirjeessä 1/2016, joka postitettiin 19.2.2016. Kokoukset ovat              päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaisesti koollekutsuttuja (10§).

         Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

         Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujaluettelo liitteenä. LIITE (1)

4.      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

         Esitys: Vuosikokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

         Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. LIITE (2)

5.      Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös

         Johtokunta on kokouksessaan 25.1.2016 hyväksynyt omalta osaltaan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja            allekirjoittanut kokouksessaan 2.2.2016 vuoden 2015 tilin- päätöksen. LIITE (3)

         Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se vahvistaa yhdistyksen toiminta- kertomuksen vuodelta               2015 sekä samoin yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2015.

         Päätös: Vuoden 2015 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä käytiin läpi. Toiminta- kertomus luettiin                              vuosikokoukselle. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

6.      Tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastus

         Toiminnantarkastajat Harry Antson ja Ritva Pesonen ovat laatineet toiminnantarkastus- kertomuksen                        vuodelta 2015. LIITE (4)

         Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se merkitsee toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta            2015 tietoon saatetuksi.

         Päätös: Toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2015 merkittiin tietoon saatetuksi.

7.      Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen                         tilivelvollisille

         Esitys: Vuosikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tili- kaudelta 1.1.2015 –                        31.12.2015.

         Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

8.      Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

         Johtokunta on kokouksessaan 19.1.2016 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2016. LIITE (5)

         Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen toimintasuunnitelman                      vuodelle 2016.

         Päätös: Vuosikokous hyväksyi pienin muutoksin liitteen mukaisen toimintasuunni- telman vuodelle 2016.

9.      Vuoden 2016 talousarvio

         Johtokunta on kokouksessaan 2.2.2016 hyväksynyt osaltaan yhdistyksen talousarvion vuodelle 2016. LIITE            (6)

         Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen talous- arvion                                  vuodelle 2016.

         Päätös: Vuosikokoukselle ilmoitettiin toiminnantarkastaja Ritva Pesosen esille nostamat selvitykset:

         – vuoden 2015 PK-tapahtuman tuotosta 910,00€ on maksettu yhdistykselle vasta helmikuussa 2016                           tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja kirjataan näin ollen vasta vuoden 2016 tuotoksi.

         – tilikauden tulos on 4 090,24€ tappiollinen. Syitä tähän ovat seuraavat; Karvakuonon 4/2014 kulut noin                      2500,00€ on vuoden 2014 tilinpäätöksessä virheellisesti jätetty kohdistamatta vuodelle 2014. Näin ollen ne              on jouduttu kirjaamaan vuodelle 2015, jonka tulosta rasittaa tämä summa.

         – lisäksi tappio on tullut pääosin Karvakuono-lehden kustannuksista taittotyön siirryttyä paintotaloon sekä                  alentuneista jäsenmaksutuotoista. Selvityksen ja pienten muutosten jälkeen talousarvio vuodelle 2016                      hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

10.      Muut asiat

           Yhdistyksen sääntöjen (12§ kohta 7) mukaan muissa asioissa päätös voidaan tehdä vain niistä asioista,                   jotka on kirjallisesti jätetty johtokunnalle viikkoa ennen kokouspäivää, huomioon ottaen kuitenkin                               yhdistyslain 14§ määräykset. Vuosikokoukselle on määräaikaan mennessä lähetetty yksi asia; kolmentoista             yhdistyksen jäsenen allekirjoittama ”avoimia kysymyksiä SATY:n vuosikokoukseen 28.2.2016”. LIITE (7)

           Esitys: Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että se keskustelee ” avoimia kysymyksiä SATY:n                                vuosikokoukseen 28.2.2016 ” –asian pohjalta todeten, että kysymyksiin liittyvät asiat kuuluvat jo sääntöjen              perusteella johtokunnan päätäntävaltaan. Johtokunta käsittelee kysymykset kokouksissaan.

           Päätös: Vuosikokous keskusteli asiaan liittyvistä kysymyksistä todeten, että ne kuuluvat yhdistyksen                        sääntöjen mukaan johtokunnan päätösvaltaan. Johtokunta käsittelee kysymykset ja tiedottaa päätöksistään.

11.      Kokouksen päättäminen

           Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

           Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20.

 

           Kokouksen jälkeen jaettiin palkinnot ansioituneille vuoden 2015 saavutusten perusteella.

 

           Pöytäkirjan vakuudeksi

           _____________________________                      ___________________________

           Jukka Kemppainen                                                  Leena Lindholm

           kokouksen puheenjohtaja                                        kokouksen sihteeri

           _____________________________                     ___________________________

           Tiina Ilola                                                                  Kaisa Railo

           pöytäkirjan tarkastaja                                               pöytäkirjan tarkastaja

 

           Vuosikokoukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä.

           Tarkastettu pöytäkirja.