Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.

Säännöt on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 14.03.2016

Yhdistyksen nimi on Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koko maassa airedalenterrierirodun harrastusta ja jalostusta. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii harjoittamalla koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestämällä kokeita, kursseja, leirejä, näyttelyitä ja kerhoiltoja.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

1) Jäsenet

– Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, ainais-, perhe-, kannatus- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja. – Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta. – Perhejäseniksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. – Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla on samat jäsenoikeudet ja jäsenvelvollisuudet kuin kunniajäsenillä.

2) Jäsenmaksut

– Vuosi- ja perhe- ja kannatusjäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, joka kannetaan kuluvalta vuodelta etukäteen. – Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena. – Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista. – Jäsenten jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous.

3) Jäsenten oikeudet

– Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä yhtäläinen äänioikeus kannatusjäseniä lukuunottamatta. – Vuosi-, ainais-, kannatus- ja kunniajäsenillä on oikeus saada yhdistyksen jäsenjulkaisu ja jäsenkirjeet. Perhejäsenillä ei tätä oikeutta ole. – Jäsenet voivat yhdistyksen sisällä muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä harrastuspiirejä ja alaosastoja.

4) Jäsenten eroaminen

– Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä yhdistykselle. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen aiheuttamista velvoitteista eroilmoitusta seuraavasta hallituksen kokouksesta alkaen.

5) Jäsenten erottaminen

– Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuja kuluvalta vuodelta kesäkuun loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. – Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti tai yhdistystä vastaan, hallituksella on oikeus erottaa hänet. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös ja äänestys on suoritettava suljetuin lipuin.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6§ Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kolme vuotta. Muista hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi varsinaista ja yksi varajäsen, ensi kerran arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan, rahastonhoitaja ja sihteeri voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin kanssa. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ovat rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee hyväksyä yhdistyksen maksettavat laskut.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen ollessa läsnä täysilukuisena ei varajäsenillä ole äänestysoikeutta, mutta he saavat osallistua keskusteluun.

Hallituksen tehtävänä on:

1. kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna toimeen yhdistyksen päätökset

2. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta

3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 15.2. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on silloin pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta hallitukselle. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu lähetetään postitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

11§

Syyskokous on yhdistyksen vaalikokous, joka pidetään loka/marraskuussa. Syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi,

4. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja mikäli hän on erovuorossa ja erovuorossa olevien tilalle hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,

5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja,

6. määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle,

7. käsitellään muita asioita. Päätös voidaan tehdä vain niissä asioissa, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viikkoa ennen kokouspäivää.

12§

Kevätkokous on yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi,

4. käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus,

5. myönnetään edellisen vuoden tilivelvollisille vastuuvapaus,

6. vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma,

7. vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio,

8. käsitellään muita asioita. Päätös voidaan tehdä vain niissä asioissa, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viikkoa ennen kokouspäivää.

13§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja mikäli muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14§

Yhdistyksen purkamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa, vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa ja sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

15§

Jos yhdistys purkautuu, joutuvat sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan sellaiselle rekisteröidylle kennelyhdistykselle, jonka tarkoituksena on edistää airedalenterrierirodun jalostusta.

16§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.