Sääntömääräinen vuosikokous 12.03.2017, pöytäkirja

Sääntömääräinen vuosikokous 12.03.2017, pöytäkirja

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                             PÖYTÄKIRJA

Aika: 12.03.2017 klo 14:00

Paikka: Etelä-Hämeen kennelpiiri ry:n kokoustilat

Parolantie 13, Kaurialan kaupunginosa, Hämeenlinna

 

1) Kokouksen avaaminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

2) Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Keskustelussa kokouksen puheenjohtajasta esitettiin kolmea henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi: Susanna Söderholmia, Jukka Kemppaista ja Laura Mäenpäätä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut kolme ehdotusta, kokouksen puheenjohtaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksen tulos oli: Jukka Kemppainen 10 ääntä, Susanna Söderholm 6 ääntä, Laura Mäenpää 6 ääntä. Puheenjohtaja ilmoitti, että Jukka Kemppainen oli valittu kokouksen puheenjohta- jaksi. Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Leena Lindholm ja pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Ollila ja Eila Uusi-Kouvo, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 

3) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Yhdistyksen säännöissä (12§) mainitaan, että kevätkokous on yhdis- tyksen vuosikokous ja se pidetään ennen maaliskuun loppua. Kokouskutsu lähetetään postitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta (10§). Kokouskutsu on julkaistu jäsenkirjeessä 1/2017, joka postitettiin 24.02.2017. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaisesti koolle- kutsuttuja (10§).

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistuja- luettelo liitteenä. LIITE 7

 

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Vuosikokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. LIITE sivu 2/4

 

5) Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)-ehdotus 2018 alkaen

PEVISA- ehdotus on ollut yhdistyksen kotisivuilla jäsenten nähtävillä.

Esitys: Hallitus esittää, että PEVISA -ehdotus 2018 alkaen hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Hallitus katsoo, että Riitta Siekkisen ehdotus ei tuo uutta liitteen 1 ehdo- tukseen, joten liite 1 jää hallituksen esitykseksi vuosikokoukselle. LIITTEET 1, 2.

Päätös: Keskustelun aikana Laura Mäenpää ehdotti, että asia tulee jättää käsit- telemättä Suomen Kennelliiton Pevisa-ohjeiden perusteella, häntä kannatti Susanna Söderholm. Puheenjohtaja totesi, että kun on tullut kannatettu esitys asia jättä- miseksi käsittelemättä tässä kokouksessa, siitä on äänestettävä. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa Laura Mäenpään esitys sai 4 ääntä ja pohjalla ollut esitys asian käsittelemisestä tässä kokouksessa sai 15 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Keskustelussa tämän jälkeen Susanna Ollila esitti, että nyt hyväksyttäisiin vanha (nyt voimassa oleva) PEVISA -esitys. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätettyään, ettei muita muutosesi- tyksiä ollut. Hallituksen esitys tuli kokouksen päätökseksi. Kokouksen pöytäkirjaan liitti kolme (Susanna Söderholm, Laura Mäenpää, Susanna Ollila) eriävät mieli- piteet. Söderholmin ja Mäenpään eriävät mielipiteet olivat kirjallisia.

 

6) Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO 2017)

JTO -ehdotus on ollut yhdistyksen kotisivuilla jäsenten nähtävillä.

Esitys: Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy JTO 2017 liitteen 3 mukaisena ja samoin valtuuttaa yhdistyksen hallituksen tekemään JTO:hon Suomen Kennel- liiton edellyttämät muutokset. LIITE 3.

Päätös: Keskustelun aikana Laura Mäenpää ehdotti Susanna Söderholmin kannat- tamana, että JTO:n vuosikokouskäsittelyä siirretään ja esitystä ei nyt hyväksytä. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi, että kokouksen on äänestettävä halli- tuksen esityksen ja Laura Mäenpään tekemän kannatetun muutosesityksen kesken. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa Mäenpään esitys sai 2 ääntä ja hallituksen esitys sai 14 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys oli tullut kokouksen . päätökseksi. Laura Mäenpää ja Susanna Söderholm jättivät kirjalliset eriävät mieli- piteet.

 

7) Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

Hallitus on kokouksessaan 23.2.2017 hyväksynyt omalta osaltaan vuoden 2016 LIITE 4 (toiminnantarkastuskertomus 2016, tase ja tuloslaskelma 2016, toiminnan- tarkastuslausunto) toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja allekirjoittanut sen. Toiminnantarkastaja Harry Antson ja varatoiminnantarkastaja Leena Laalahti ovat laatineet toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2016.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että se vahvistaa yhdistyksen tilin- päätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä merkitsee toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta 2016 tietoon saatetuksi.

Päätös: Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin läpi. Toimintakerto- mus hyväksyttiin muutamin korjauksin (korjattiin liitteeseen 4)

Toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2016 luettiin ja merkittiin tietoon saate- tuksi. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. Vuosikokous oli huolissaan yhdistyksen taloudellisesta kehityksestä.

 

8) Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Hallitus on kokouksessaan 7.3.2017 hyväksynyt omalta osaltaan toiminta- suunnitelman vuodelle 2017.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2017. LIITE 5

Päätös: Vuosikokous hyväksyi pienin lisäyksin (lisättiin liitteeseen) liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

 

9) Vuoden 2017 talousarvio

Hallitus on kokouksessaan 7.3.2017 hyväksynyt osaltaan yhdistyksen talous- arvion vuodelle 2017. LIITE 6

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisen talous- arvion vuodelle 2017.

Päätös: Vuosikokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2017.

 

10) Skogsliden-nimisen kiinteistön ( Porvoon Kulloonkylä) myyntilupa

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy yhdistyksen omistaman Skogsliden-nimisen kiinteistön myyntiluvan.

Päätös: Vuosikokoukselle selostettiin testamentti -asian eri vaiheet sekä tämän- hetkisen tilanteen. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti yhdistyksen nyt omistaman kiinteistön (Skogsliden, Porvoon Kulloonkylä) myyntiluvan.

 

11) Kannatusjäsenmaksusta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle kannatusjäsenmaksuksi vuonna 2017 : yksityinen henkilö 20€ ja yritykset 100€.

Päätös: Vuosikokous hyväksyi kannatusjäsenmaksut vuodelle 2017 esityksen mukaisesti.Todettiin, että kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyk- sen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Myöskään Karvakuono -lehti ei tule kannatusjäsenille.

 

12) Muut asiat: jäsenten esittämien asioiden käsittely

Yhdistyksen sääntöjen (12 kohta 7) mukaan muissa asioissa päätös voidaan tehdä vain niistä asioista, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle viikkoa ennen kokous- päivää, huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain 14§ määräykset.

Esitys: Vuosikokoukselle on määräaikaan mennessä lähetetty yksi (1) ehdotus, joka käsitelty kohdassa 5 (PEVISA –ehdotus).

Päätös: Vuosikokous totesi lähetetyn ehdotuksen.

 

13) Kokouksen päättäminen

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

 

Kokouksen jälkeen jaettiin pakinnot ansioituneille vuoden 2016 saavutusten perusteella.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Jukka Kemppainen                        Leena Lindholm

kokouksen puheenjohtaja              kokouksen sihteeri

 

Susanna Ollila                                Eila Uusi-Kouvo

pöytäkirjan tarkastaja                     pöytäkirjan tarkastaja

 

Kokoukseen osallistui 22 yhdistyksen jäsentä.